O
U
R

B
U
S
I
N
E
S
S
IP ONE

กลุ่มบริษัท ไอ.พี.

เรามีบริษัทในกลุ่มที่พร้อมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ปัจจุบันธุรกิจในกลุ่มบริษัทไอ.พี. เจริญก้าวหน้าและครอบคลุม กลุ่มธุรกิจอีกหลายประเภทดังนี้

IP ONE

บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ ไฮยีน วิกซอล วิซ แดนซ์ โฟกัส และไอวี่

มีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าปลีกส่งแบบดั้งเดิม, ร้านค้าปลีกสมัยใหม่, ร้านสะดวกซื้อ และช่องทาง พิเศษอื่นๆ

65 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

(02) 372 3461-79

(02) 372 3481

IP ONE

บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด (บางปู)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์
ไฮยีน วิกซอล วิซ แดนซ์ และโฟกัส

โรงงานของเราเป็นโรงงานของคนไทย ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่อยากเห็นคนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนไทยในทุกครัวเรือนเราจึงตั้งใจพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในทุก ขั้นตอนการผลิตที่เน้นเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยต่อพนักงานจน ถึงผู้บริโภค

โรงงานของเราใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม จึงเลือกใช้ วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable ingredients) เป็นรายแรกๆ ในเอเชีย และใช้พลังงานสะอาดจาก Solar roof ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และรักษา พื้นที่สีเขียวในโรงงานให้ได้มากที่สุด

ในวันพรุ่งนี้ของทุก ๆ วัน เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าที่มี คุณภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น” (INNOVATE PASSIONATELY FOR THE FUTURE OF BETTER LIVING.) ด้วยความภาคภูมิใจ ของคนไทย

319 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

(02) 709 3955

(02) 709 3964

IP ONE

บริษัท ไอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 ในชื่อโครงการ I factory in the forest (IFIF)
ประกอบธุรกิจผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มบรรจุกล่องแบบ UHT ภายใต้แบรนด์สินค้า Ivy

ไอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานของคนไทย ด้วยความมุ่งมั่นอยากให้คนไทยได้กินของอร่อย มีคุณภาพ เราจึงพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย การเลือกใช้วัตถุดิบ และไม่ใช้สีผสมอาหาร เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของพนักงานจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมและรสชาติใหม่ๆ เข้าไปในผลิตภัณฑ์ Ivy

โรงงานของเรายังมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar roof ควบคู่ไปกับใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และรักษาพื้นที่สีเขียวในโรงงานให้เหลือมากที่สุด มีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างชุนชนและโรงงาน ในปี 2564 เรายังได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และจะมีส่วนในการสร้างงาน รวมทั้งจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ของกลุ่มบริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น INNOVATE PASSIONATELY FOR THE FUTURE OF BETTER LIVING ด้วยความภาคภูมิใจ โรงงานของคนไทย

210 หมู่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 21490

(038) 575 931

IP ONE

บริษัท ไอ. พี. วัน (ประเทศพม่า) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายสินค้าของ บจก.ไอ.พี.วัน สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศพม่า

โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าตลาดของสินค้าน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น และ โยเกริต์พร้อมดื่ม

57 Corner of Pyay Road&Shewe Hinn Thar Street, 6.5Mile, Hlaing Township,Yangon.

(+95) 1 753 2949

pudol.s@ip-one.com

IP ONE

บริษัท ไอ.พี. เวียดนาม จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2012 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายสินค้าของ บจก.ไอ.พี.วัน สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศเวียดนาม

โดยต้องการที่จะเป็นฐานการผลิตอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจะรองรับการขยายสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก

8th Floor, Bach Building, 111 Ly Chinh Thang Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

(+84) 283 526 1071

quy.le@ip-one.com

IP ONE IP ONE IP ONE