;

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไอ.พี. วัน จำกัด และ บริษัทในเครือ


บริษัทไอ.พี. วัน จำกัด และ บริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินงานและแสดงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อการบริหาร จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ ในทุกช่องทางการขาย กรรมการและพนักงานของบริษัทคู่ค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาบุคลากรของบริษัทฯ ผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวนโยบายนี้ขึ้น โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง