กว่า 50 ปี ที่ บริษัท ไอ.พี.วัน มุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิต
และคุณภาพระดับสากล เพื่ออนาคตของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

ยุคที่

1

หนึ่งคน หนึ่งฝัน หนึ่งแรงบันดาลใจ

ความรัก ความมุ่งมั่นของคุณอุทัย ธเนศวรกุล ที่อยากให้คนไทยได้ใช้ของดี

ยุคที่

2

สานฝัน สร้างสรรค์ องค์กร

I.P. One ร่วมกันเพื่อพัฒนาและคิดค้นผลิตภันฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด

ยุคที่

3

เพื่อชีวิต เพื่อคนไทย

มุ่งมั่น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ยุคที่

4

ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่ระดับโลก

แม้เจอวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ I.P. One ก็ลุกขึ้นมาตั้งหลักใหม่

ยุคที่

5

เดินหน้า ต่อยอด เติบโต

I.P. One ไม่เคยหยุดนิ่งในการบุกเบิกตลาดใหม่

ยุคที่

6

สร้างนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ

I.P. One ประกาศความเป็น Expert Brand

ยุคที่

7

ต่อยอดความสำเร็จสู่ความยั่งยืน

I.P. One บุกเบิกนวัตกรรมแนวทางใหม่เพื่อความยั่งยืน

ยุคที่

8

50 ปี นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตสู่อนาคต

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตใช้ชีวิตที่ดีขึ้น