ไอ.พี.วัน เรายึดมั่นผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ยั่งยืน
ด้วยปรัชญา และความมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิต และคุณภาพระดับสากล

แนะนำผู้บริหาร

คุณอุทัย ธเนศวรกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม ไอ.พี.วัน